شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
 

افزونه مجموعه ابزارهای مهندسی به عنوان یک افزونه محاسباتی قابل استفاده برای مهندسان و متخصصان حوزه مهندسی سواحل طراحی و توسعه داده شده است که از جمله قابلیت های آن میتوان به به آنالیز مقادیر حدی امواج و باد، طراحی مفهومی موج شکن های توده سنگی سنتی و سکویی شکل پذیر، آنالیز سری زمانی داده ها و حلگر سینماتیک موج منظم ، آنالیز هارمونیک سری زمانی داده های تراز جزرومدی  اشاره نمود.

مشخصات امواج یا باد طرح با دوره های بازگشت مختلف در طراحی اکثر سازه های دریایی و ساحلی مورد نیاز است. به منظور تعیین مشخصات امواج )باد( طرح با دوره بازگشت دلخواه، لازم است داده های بلند مدت امواج )باد( در منطقه مورد نظر در دسترس باشد. داده های دراز مدت ممکن است حاصل اندازه گیری های میدانی یا مدلسازی های عددی باشند. برای این منظور نیاز به تکنیک است تا مقدار پارامترهای مورد هدف را برای طراحیهای بلندمدت تعیین نمود که به آنالیز مقادیر حدی معروف می باشد. با توجه به کاربرد گسترده آنالیز مقادیر حدی در پروژه های دریایی، افزونه ای برای انجام محاسبات مربوطه با رویکرد مطالعات دریایی توسعه یافته است. البته آنالیز مقادیر حدی در علوم متعددی مورد استفاده قرار می گیرد و نرم افزارهای مختلفی نیز در این زمینه توسعه یافته است. با این وجود نرم افزاری که قابلیتهای مختلف مورد نیاز در پروژه های دریایی را دارا باشد کمتر در دسترس می باشدو به همین دلیل به عنوان افزونه ی کاربردی مدل ایرانی PMODynamicsII توسعه یافته است. در افزونه  آنالیز مقادیر حدی از روش پیشنهاد شده در کتاب Introduction to Coastal Engineering and Management (کمفیوس، 2010) استفاده شده است. این روش به طور خاص برای آنالیز مقادیر حدی امواج و باد پیشنهاد شده است و به دلیل سادگی و کاربردی بودن آن در مطالعات دریایی از این روش استفاده شده است. افزونه توسعه یافته دارای قابلیتهای مختلفی نظیر آنالیز در جهات مختلف و پیشنهاد مقادیر حدی پریود موج میباشد. موج شکن های توده سنگی نوعی از سـازه هـای سـاحلی هسـتند کـه در برابـر امـواج قـرار می گیرنـد و منجـر بـه مستهلک شدن انرژی امواج میشوند. سازه های ساحلی اغلب برای حفاظت مناطق ساحلی و یا حوضچه بنادر در برابر امواج ناشی از توفان و طغیان آب ساخته میشوند. این سازه ها باعث کاهش انرژی ناشی از امواج شده و مانع از ورود آنها به منطقه ساحلی میشوند. از نظر پایداری هیدرولیکی در برابر امواج، معمـولاً تقسـیم بندی سـازه های سـاحلی براساس عدد پایداری N s = H / ∆D صورت میگیرد (1988 ,van der Meer)که در آن H ارتفاع مـوج، ∆ چگالی نسبی و D اندازه سنگهای بکار رفته در سازه ساحلی است. عدد پایداری موجشکن های توده سنگی معمولاً کمتر از 3 میباشد (1988 ,van der Meer). این موجشکن ها خود به دو دسته موجشکنهای توده سنگی سنتی و موجشکن های توده سنگی سکویی تقسیم میشوند. به منظور طراحی سازه های توده سنگی، مطالعات آزمایشگاهی وسیعی انجام شده اسـت کـه منجـر بـه ارائـه روابـط ریاضی متعددی توسط محققین شده است. در این افزونه با استفاده از برخـی از روابـط تجربـی موجـود کـه حاصـل مدلسازی های فیزیکی هستند در طراحی بخشهای مختلف موج شکن های توده سنگی استفاده شده است.