شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/ماژول ردیابی اجسام شناور و نیمه مغروق

طراحی ماژول ردیابی اجسام شناور و نیمه مغروق

حادثه های دریایی که همواره در همه جای دنیا در حال رخدادن میباشند، میتوانند باعث مفقود شدن افراد و اشیایی مانند کشتیها،  قایقها  و غیره در سطح دریا شوند به دلیل اهمیت افراد و اشیای مزبور انجام عملیات جستجو و یافتن آنها امری ضروری میباشد. به همین دلیل توسعه ی مدل عددی برای ردیابی و یافتن آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.

هدف از عملیات جستجو و نجات (SAR)، تخمین موقعیت زمانی و مکانی افراد و اجسام مفنود شده با در نظر گرفتن عدم قطعیت های مربوط میباشد که توسط کمّی سازی تعدادیپارامتر مجهول (آخرین نقطه ی مورد اطلاع جسم، نوع دقیق جسم، وضعیت باد و جریانهای سطحی و غیره) تعیین می گردد. از ویژگی های ضروری مدل های SAR می توان به موارد زیراشاره کرد:

تعداد درجات آزادی در مورد مجهولات باید محدود باشد. این مسئله بدین معناست که عدم قطعیتهای موجود در مورد آخرین نقطه ی مورد اطلاع جسم و همچنین شکل جسم باید به گونه ای باشند که استفاده از مدل در زمان بروز حادثه، برای کاربر آسان باشد.

اطلاعات محیط (میدان باد و جریان) باید به صورت بر خط در اختیار باشند.

مدل باید به اندازه ی کافی سریع عمل کند تا بتواند ابزاری مفید برای استفاده در زمان حادثه باشد

در مدل توسعه داده شده، نواحی جستجویی برای ردیابی اجسام رایجی که در دریا مفقود میشوند (جسد انسان، انواع قایق ها، شناورها و غیره) با در نظر گرفتندرصدهای مختلفی از عدم قطعیت محاسبه میشوند. به این منظور، از مدل احتمالاتی مونت کارلو استفاده شده است.

در این ماژول نیروهایی که در محاسبه ی نواحی جستجو در نظر گرفته شده اند عبارتند از میدان باد و میدان جریان. همچنین اثر امواج بر حرکت جسم به صورت غیر مستقیم دیده شده است.