سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
 

طراحی ماژول ردیابی اجسام شناور و نیمه مغروق

حادثه های دریایی که همواره در همه جای دنیا در حال رخدادن میباشند، میتوانند باعث مفقود شدن افراد و اشیایی مانند کشتیها، قایقها    و غیره در سطح دریا شوند به دلیل اهمیت افراد و اشیای مزبور انجام عملیات جستجو و یافتن آنها امری ضروری می باشد. به همین دلیل توسعه ی مدل عددی برای ردیابی و یافتن آنها از اهمیت بالایی برخوردار است

هدف از عملیات جستجو و نجات (SAR)، تخمین موقعیت زمانی و مکانی افراد و اجسام مفنود شده با در نظر گرفتن عدم قطعیت های مربوط میباشد که توسط کمّی سازی تعدادی پارامتر مجهول (آخرین نقطه ی مورد اطلاع جسم، نوع دقیق جسم، وضعیت باد و جریانهای سطحی و غیره) تعیین میگردد. از ویژگی های ضروری مدل های SAR می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تعداد درجات آزادی در مورد مجهولات باید محدود باشد. این مسئله بدین معناست که عدم قطعیتهای موجود در مورد آخرین نقطه ی مورد اطلاع جسم و همچنین شکل جسم باید به گونه ای باشند که استفاده از مدل در زمان بروز حادثه، برای کاربر آسان باشد.

  • اطلاعات محیط (میدان باد و جریان) باید به صورت بر خط در اختیار باشند.

  • مدل باید به اندازه ی کافی سریع عمل کند تا بتواند ابزاری مفید برای استفاده در زمان حادثه باشد

  • در مدل توسعه داده شده، نواحی جستجویی برای ردیابی اجسام رایجی که در دریا مفقود میشوند (جسد انسان، انواع قایق ها، شناورها و غیره) با در نظر گرفتن درصدهای مختلفی از عدم قطعیت محاسبه میشوند. به این منظور، از مدل احتمالاتی مونتکارلو استفاده شده است.

در این ماژول نیروهایی که در محاسبه ی نواحی جستجو در نظر گرفته شده اند عبارتند از میدان باد و میدان جریان. همچنین اثر امواج بر حرکت جسم به صورت غیر مستقیم دیده شده است.