شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/ماژول ردیابی آلودگی نفتی

طراحی ماژول ردیابی آلودگی نفتی

 

محیطزیست دریایی و مناطق ساحلی تحت تأثیر جدی تأسیسات صنعتی مستقر در نزدیکی ساحل یا دور از آن می باشند. علاوه بر این ترددهای معمول دریایی، ناوگان های تجاری و صنعتی عوامل تأثیرگذار بر محیطزیست منابع آبی دریایی میباشند. گسترش تدریجی این آلودگی ها به سواحل و جزایر، سبب بروز بیماریهای مهلک و عوارض ژنتیکی جبران ناپذیر بر روی انسان نیز میگردد.

وجود دو مرز آبی بزرگ در ایران، خلیج فارس و دریای عمان در جنوب، و دریای خزر در شمال، و اتکای اقتصاد کشور به استخراج و صدور نفت بهخصوص از طریق ناوگان های دریایی، احتمال آسیب های جدی محیطزیستی ناشی از صنایع مذکور را بیشتر نمایان می کند.

منابع آلوده کننده ی آب دریاها نظیر پساب های صنعتی، زباله های شهری، تخلیه ی آب توازن و شستشوی کشتی ها

به داخل دریا، نشت مواد نفتی ناشی از حوادث مربوط به نفتکشها و سکوهای نفتی، زبالههای اتمی، عوامل طبیعی نظیر طوفانها، گرد و غبار و آتشفشانها و مواد زائد ناشی از ارگانیزمهای دریایی و سایر منابع آلودگی آثار مخربی بر اکوسیستم دریایی بجای میگذارند.

از میان تمام آلوده کننده ها، نفت و هیدروکربورهای نفتی از اهمیت بین المللی خاصی از نظر سیاسی، اقتصادی و علمی برخوردار هستند. از آنجاییکه منابع مواد نفتی از تنوع زیادی برخوردارند و به دلیل آنکه سرنوشت این مواد در دریا تحت تأثیر هریک از عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی ویژه، مسیر خاصی را طی میکنند، مطالعه ی اثر آلودگی ناشی از نفت در دریاها، امری پیچیده و تا اندازه ای دشوار می باشد. با این وجود این پیچیدگی ها راه را برای مدلسازی سایر آلوده کننده های فوق الذکر بسیار آسان میکند.

استفاده از روشهای مکانیکی جهت کنترل آلودگی های نفتی در دریا تا محدوده ی خاصی موثر میباشد. از طرفی به دلیل تغییرات خواص فیزیکی نفت از قبیل غلظت و لزجت، روشهای مورد استفاده نیز تغییر خواهند کرد.

بنابراین پیش بینی حرکت نفت نه تنها به دلیل جلوگیری از گسترش آلودگی، بلکه جهت انتخاب روش موثر در جمع آوری، مدیریت و برنامه ریزی کنترل آلودگی بسیار مهم است.

امروزه با توسعه ی مدلهای عددی مناسب و دسترسی به رایانه های قدرتمند میتوان معادلات جریان آب را در محیط های پیچیده ی هندسی حل کرد.

هدف این پروژه توسعه ی یک مدل ایرانی شبیه سازی گسترش و پخش آلودگی های نفتی بمنظور ارایه ی ابزاری دقیق و کارآمد میباشد تا به وسیله ی آن پیش بینی دقیقی از رژیم حرکت اینگونه آلودگی های نشت یافته به محیط های آبی به دست آید که نهایتاً منجر به شناسایی دقیق مناطق آلوده و تسریع در عملیات بازیابی نفت و اقدامات اضطراری مربوطه میشود.