جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶

توانایی‌های مدل

PMODynamics یک محیط خوش‌دست برای مدل‌سازی است. به طور خلاصه با استفاده از PMODynamics می‌توانید انواع مدل‌سازی‌های دریایی را انجام دهید:

هیدرودینامیک:

- مدل‌سازی دوبعدی بر روی شبکه‌های نامنظم و منظم تو در تو

- استفاده از سیستم مختصات متعامد و کروی

- در نظر گرفتن اثرات زبری بستر، آشفتگی، تری/خشکی، موج، باد و کوریولیس

موج طیفی:

- مدل‌سازی دوبعدی بر روی شبکه‌های نامنظم و منظم تو در تو

- استفاده از سیستم مختصات متعامد و کروی

- انتشار امواج، انکسار و کم‌ژرفایی، اثرات جریان، تولید موج ناشی از باد، شکست موج آب عمیق، شکست موج، زبری بستر، اندرکنش موج با موج

انتقال رسوب غیر چسبنده:

- اثرات موج و جریان بر رسوب

- اثرات دانه بندی بستر

- مدل‌سازی مورفولوژی

- انتقال رسوب تعادلی و غیر تعادلی